News Property

นิติบุคคลอาคารชุดที่ชาวคอนโดมิเนียมควรทราบ

นิติบุคคลอาคารชุดที่ชาวคอนโดมิเนียมควรทราบ

เมื่อท่านซื้อคอนโดมิเนียมเพื่ออยู่อาศัย เรื่องที่ควรทราบไว้คือนิติบุคคลอาคารชุด เพราะมีความสำคัญกับความเป็นอยู่ของชาวคอนโดอย่างท่านมาก ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดจะเป็นตัวกลางเชื่อมโยง มีปัญหาเรื่องใดที่เกี่ยวกับคอนโดของท่าน ก็ต้องมาปรึกษานิติบุคคลอาคารชุด ท่านคงอยากจะทราบว่านิติบุคคลมีความสำคัญอย่างไรเข้ามาบ้างแล้ว มาลำดับไล่เรียงเรื่องราวของนิติบุคคลอาคารกันเลย มาเริ่มต้นที่ความหมายกันก่อน

ตามพระราชบัญญติอาคารชุด พ.ศ.2522  นิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง นิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น ต้องขยายความให้เข้าใจว่า การจดทะเบียนของนิติบุคคลอาคารชุดต้องไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน ไม่ได้ไปจfทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อย่างนิติบุคคลทั่วไป เช่น บริษัท ห้างร้าน แล้วทำไมจึงต้องจดทะเบียน ก็เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดมาดูแลทรัพย์ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมที่มีอยู่มากมาย ซึ่งเป็นทรัพย์ที่มีค่าและสำคัญกับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดทั้งหมด โดยมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้ดำเนินการแทนในเรื่องต่าง ๆ รู้อย่างนี้แล้ว ชาวคอนโดคงต้องอุ่นใจพอสมควร เพราะการอยู่อาศัยร่วมกันอาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เมื่อมีปัญหาใด ท่านยังมีเพื่อนคู่คิดอย่างผู้จัดการนิติบุคคล ที่มาช่วยให้ท่านได้คลายความกังวลลงบ้าง แล้วนิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะอย่างไร

นิติบุคคลอาคารชุดมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมาจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมที่ท่านเป็นเจ้าของร่วมกับผู้อยู่อาศัยอื่น ๆ  และยังมีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์อีกด้วย ซึ่งต้องเป็นไปตามมติเจ้าของร่วมในคอนโดมิเนียมมีคำถามต่อมาว่า ถ้าทรัพย์ส่วนกลางเสียหาย โดยนิติบุคคลไม่สนใจอะไรเลย ปัญหานี้ใครจะรับผิดชอบบ้าง อย่างนี้ตอบได้ทันทีว่านิติบุคคลต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ นั้น แล้วนิติบุคคลอาคารชุดประกอบด้วยใครบ้าง

นิติบุคคลอาคารชุด มีผู้จัดการ 1 ท่าน ซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ และมีคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดอีกคณะหนึ่ง โดยมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน แต่ไม่มากกว่า 9 ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ โดยเจ้าของห้องชุดคอนโดมิเนียมทั้งหมดนั้นเอง  ต่อมาคณะกรรมการต้องเลือกประธานกรรมการ รองประธานกรรมอีกด้วย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของนิติบุคคลอาคารชุดอีกทีหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่คือ การควบคุมการจัดการ และมาแต่งตั้งกรรมการท่านหนึ่ง เพื่อเป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดดังกล่าวข้างต้นนั้น ต่อมาเป็นการจัดการประชุมทุกหกเดือน ซึ่งต้องมีการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง และมีหน้าที่ตามที่กำหนดอื่น ๆ

นิติบุคคลอาคารชุดได้กำหนดให้มีไว้ตามกฎหมายอาคารชุด พ.ศ.2522 และเพื่อประโยชน์ของชาวคอนโดนิเนียม ดังนั้นชาวคอนโดควรทราบรายละเอียด เมื่อมีปัญหาเรื่องใด จะได้เข้าไปแจ้งกับนิติบุคคลอาคารชุด และยังทำให้ท่านสะดวกสบายในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางด้วยความเรียบร้อย ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดดูแลรับผิดชอบแทนท่านอยู่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *