News Property

บุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนควรรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีอยู่ด้วยกันหลายฉบับ   ซึ่งบุคคลทั่วไปที่จะซื้อหรือจะขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เพื่อทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หรืออาจเป็นนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ควรต้องทราบเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการลงทุนด้านต่างๆ ตั้งแต่การลงทุนในที่ดิน  บ้าน  คอนโดมิเนียม  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น  โดยในปี พ.ศ.2560  รัฐบาลได้ผลักดันและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ (Infrastructure) อย่างเส้นทางคมนาคม  จึงทำให้อสังหาริมทรัพย์คึกคักมากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นทางบก  เส้นทางรถไฟฟ้า  ถนนหนทาง  ทางด่วนมอเตอร์เวย์  ทางน้ำ  ท่าเรือ  สนามบิน  สิ่งเหล่าจะทำให้ที่ดินที่อยู่ใกล้กับโครงการดังกล่าวสูงขึ้น  ดังนั้นทั้งบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ควรรอบรู้ในเรื่องกฎหมายต่าง ๆ  แล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้าง

พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน 2497  เป็นหลักที่ใช้เป็นพื้นฐานของอสังหาริมทรัพย์  สาระสำคัญมีในเรื่องของความหมายที่ดินว่าครอบคลุมถึงส่วนใดบ้าง การมีสิทธิในที่ดิน  เรื่องกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่เรื่องทราบเพราะมีความแตกต่างกัน  ต่อจากนั้นต้องทราบในเรื่องของโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ว่ามีความหมาย หรือแตกต่างกันอย่างไร  ตลอดไปจนถึงเรื่องหนังสือรับรองการทำประโยชน์  จะต้องแจ้งหลักฐานการครอบครองหรือไม่ รวมไปถึงเรื่องของการโอนที่ดิน  การจัดสรรที่ดินเป็นเช่นใด แล้วยังมีในเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมต่าง ๆ  การให้สิทธิของคนต่างด้าวก็มีด้วย เท่านั้นยังไม่หมด เพราะมีในเรื่องของการกำหนดโทษที่ไม่ทำตามกฎหมายที่ดินอีกด้วย

พ.ร.บ.ผังเมือง 2518ที่มีการแก้ไขถึงฉบับที่ 4 คือ พ.ร.บ.ผังเมือง 2558  รวมไปถึงผังเมืองปัจจุบัน  ที่เป็นกฎกระทรวง  ต้องรู้ไว้ว่าที่ดินเขตใดก่อสร้างอะไรได้บ้าง  ซึ่งสาระสำคัญเป็นในเรื่องของความหมายของการผังเมือง  มีคณะกรรมการประกอบด้วยใครบ้าง  และมีในเรื่องการสำรวจเพื่อวางและจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ การรื้อ ย้าย ดัดแปลงอาคาร  มาจนถึงเรื่องของแผนผังการใช้ประโยชน์ของที่ดินในพื้นที่สีต่าง ๆ 10 ประเภทด้วยกัน

พ.ร.บ.อาคารชุด 2522ซึ่งล่าสุดมีการตรา พ.ร.บ.อาคารชุด 2551 เป็นการแก้ไขอยู่หลายมาตรา โดยเป็นกฎหมายที่ใช้กับคอนโดมิเนียมในปัจจุบัน  สาระสำคัญมีในเรื่องของความหมายอาคารชุด  การจดทะเบียนอาคารชุดว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง  กรรมสิทธิ์ในห้องชุดว่ามีอย่างไร  หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหน้าตาเป็นอย่างไร  รวมไปถึงการทำนิติกรรมต่าง ๆ แล้วยังมีในเรื่องของนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นมาได้อย่างไร มีหน้าที่อะไรบ้าง

พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน 2543  เป็นกฏหมายที่ใช้กับหมู่บ้านจัดสรรสาระสำคัญเริ่มต้นจากความหมายการจัดสรรที่ดิน  คณะกรรมการจัดสรรที่ดินประกอบด้วยใครบ้าง  เรื่องการขออนุญาต  การดำเนินการจัดสรรที่ดินว่าทำอย่างไร

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 กฎกระทรวงตรวจสอบอาคาร จะมีในเรื่องความหมายอาคารต่าง ๆ  คณะกรรมการควบคุมอาคาร  การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย  การอนุญาตใช้อาคาร อำนาจหน้าที่ของพนักงานท้องถิ่น

พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522กำหนดคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค การคุ้มครองผู้บริโภคในด้านการโฆษณา  ด้านสัญญา และประการอื่น  แล้วยังมีการกำหนดโทษไว้ด้วย

กฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ที่ว่าด้วยการซื้อขาย   เช่าทรัพย์   ละเมิด  และยังมีกฎของกระทรวง   ระเบียบ   ประกาศอีกหลายฉบับ   ทั้งนี้จะมีรายละเอียดที่ต้องทำความเข้าใจอีกมาก  โดยจะนำเสนอในบทความต่อๆ ไป  จึงขอให้ติดตามความรู้เรื่องกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์นี้

โดย: ขายบ้านศรีราชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *